Τροποποίηση δρομολογίου Κυριακής 12/2 του ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ