Πρόσκληση σύναψης σύμβασης για τη γραμμή Θεσσαλονίκη – Σποράδες

Σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου όγδοου του ν.2932/2001 (Α ́145), όπως ισχύει, για λόγους κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής και προς κάλυψη επειγουσών συγκοινωνιακών αναγκών, προτίθεται να προβεί στη σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την ακτοπλοϊκή εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΣΚΙΑΘΟΣ – ΣΚΟΠΕΛΟΣ – ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ» και επιστροφή, με την εκτέλεση τριών (03) δρομολογίων την εβδομάδα τη θερινή περίοδο από 14/06/2021 έως 03/10/2021 [σύνολο δεκαέξι (16) εβδομάδες], αντί μισθώματος πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€ 55.000,00) για πλοία Κατηγορίας 3 ή εξήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ ( € 68.750,00) για πλοία Κατηγορίας 2, ανά πλήρες δρομολόγιο μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών νόμιμων κρατήσεων.

Τα ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου Ε/Γ-Ο/Γ–Τ/Χ (Ταχύπλοο) πλοίου, όπως αυτά καθορίστηκαν με τη (γ) σχετική, αναφέρονται ως εξής:

  • Να έχει μεταφορική ικανότητα τουλάχιστον 700 (θέρους) επιβατών.
  • Να έχει επιφάνεια για φόρτωση Ι.Χ.Ε. οχημάτων μεγαλύτερη από ή ίση με 1.900 τ.μ. εκ των οποίων 270 τ.μ. για φόρτωση Φ/Γ οχημάτων.
  • Να έχει ολικό μήκος τουλάχιστον 100 μ.

Παρακαλούμε λόγω του επείγοντος του θέματος, ενημερώσατε άμεσα ενδιαφερόμενα μέλη σας, ώστε να καταθέσουν:

  1. σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι την Δευτέρα 31/05/2021 και ώρα 15:00,καθώς και
  2. τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην (γ) σχετική, καθώς και την αναλογούσα κατα τα οριζόμενα στην παρ. (7) του Παραρτήματος Ι αυτής εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της συνολικής συμβατικής αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.), προκειμένου να συναφθεί η σχετική σύμβαση, μέχρι την Πέμπτη 03/06/2021 και ώρα15:00.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα δικαιολογητικά συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ/ ΚΛΑΔΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ/ ΤΜΗΜΑ Β ́ [Ακτή Βασιλειάδη (Πύλες Ε1- Ε2) 4ος όροφος, Γραφείο 411 – τηλ: (0030)2131374260 και (0030)2131374264],κατά τις εργάσιμες ημέρες.